Doradztwo indywidualne i/lub grupowe

Spółdzielnia Socjalna Równość z siedzibą w Krakowie w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

ogłasza

NABÓR CIĄGŁY NA DORADZTWO INDYWIDUALNE LUB GRUPOWE

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Forma doradztwa: online

Prowadzący: w zależności od tematu – uczestnik ma możliwość wskazać trenera szkolenia

Wymiar szkolenia: ustalane indywidualnie

Terminy szkolenia : ustalane indywidualnie

Miejsce realizacji szkolenia: platforma Zoom (link zostanie wysłany na adres mailowy uczestnika)

Planowana liczba uczestników: 1 – 10 osób

Zrealizowane doradztwo grupowe:

Blok doradczy nr II

TEMATY PROPONOWANE PRZEZ PAŃSTWA NA PODSTAWIE BADANIA POTRZEB:

 • Metoda design thinking w projektowaniu rozwiązań biznesowych dla PES
 • Efektywne zarządzanie zespołem w poziomej strukturze organizacyjnej
 • Przedsiębiorstwo społeczne w sytuacji upadłości – aspekty prawne i praktyczne
 • Społeczne aspekty przedsięwzięcia w biznesplanie – identyfikacja PS zdolnych do wypracowania społecznej wartości dodanej (na co zwrócić uwagę, analiza trudnych przypadków)
 • Zabezpieczenia w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Formalne i praktyczne aspekty zasady konkurencyjności.
 • Przygotowanie i realizacja zamówień “in house”.
 • Superwizja procesu doradztwa w zakresie PZP.
 • Podstawy prawa pracy
 • Zastosowanie proaktywnego modelu przeprowadzania pracowników przez zmiany  w pracy specjalisty ds. reintegracji;
 • Miękkie umiejętności komunikacji
 • Specyfika związana z prowadzeniem działań reintegracyjnych na obszarach wiejskich
 • Praca z trudnym klientem;
 • Umiejętności zarządzania konfliktem
 • Podejście coachingowe w praktyce OWES.
 • Superwizja działań reintegracyjnych
 • Podejście coachingowe w praktyce OWES
 • Prowadzenie szkoleń/moderowanie spotkań w formule zdalnej
 • Rola OWES w tworzeniu Centrów Usług Społecznych.
 • Superwizja procesu animacji lokalnej.
 • Uprawienia wynikające z posiadania statusu osoby niepełnosprawnej – aspekty prawne, możliwości zatrudnienia (kwestia utraty świadczeń itp.), z WTZ i ZAZ do PS – aspekty formalne i praktyczne;
 • Obowiązek alimentacyjny, zadłużenie, uzależnienia, bezdomność, status uchodźcy, status cudzoziemca – aspekty prawne i możliwy wpływ na zatrudnienie w PS ;
 • Współpraca PS z biznesem
 • Umiędzynarodowienie działalności PS – potencjał, rozwoju współpracy, instrumenty wsparcia
 • Potencjalne kierunki ewolucji kultury organizacyjnej PES związane ze zmianami wymuszonymi przez sytuację epidemiczną.

DOWOLNY TEMAT WSKAZANY PRZEZ UCZESTNIKA ZWIĄZANY ZE SZKOLENIAMI.

Organizator szkolenia zapewnia wykwalifikowanego trenera oraz materiały szkoleniowe.

ZASADA UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest zapoznanie się z Regulaminem zawierającym podstawowe warunki i zasady naboru oraz uczestnictwa w modułach szkoleniowych i spotkaniach sieciujących realizowanych przez SSR oraz złożenie odpowiednich dokumentów rekrutacyjnych (pliki do pobrania znajdują się poniżej).

Weryfikacja formalna polega na sprawdzeniu:

1) czy Kandydat spełnia kryteria kwalifikowalności grupy docelowej;

2) czy Kandydat pracuje na stanowisku/w instytucji/pełni funkcję/wykonuje zadania wskazane w Informacji o naborze na dany moduł szkoleniowy/spotkanie sieciujące;

3) czy Formularz jest zgodny ze wzorem zamieszczonym w Informacji o naborze na dany moduł szkoleniowy/doradztwo;

4) czy formularz jest kompletny (tj. wypełniono wszystkie wymagane pola zgodnie z instrukcją, uzupełniono wymagane podpisy, dołączono wszystkie wymagane załączniki – jeśli dotyczy).

Weryfikacja formalna Formularza dokonywana jest wg formuły „0-1: spełnia-nie spełnia”.

Weryfikacja merytoryczna Formularza polega m.in. na ocenie adekwatności danej formy wsparcia do wykonywanych obowiązków służbowych (zakresu czynności/zajmowanego stanowiska/pełnionej funkcji), indywidualnego uzasadnienia potrzeby wzięcia udziału, a także zaangażowania w doskonaleniu zawodowym
(w tym naborze kryterium punktowane w skali „0-6” pkt);

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od dnia ogłoszenia naboru do wyczerpania godzin przewidzianych na doradztwo. O uczestnictwie w projekcie decyduje wynik formalnej i merytorycznej oceny zgłoszeń, w rezultacie której zostanie utworzona lista rankingowa uczestników. Dokumenty złożone po terminie będą rozpatrywane tylko w sytuacji dostępności wolnych miejsc na szkolenie.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną poinformowane o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą elektroniczną w formie skanu na adres: biuro@spoldzielniarownosc.pl

Regulamin-projektu-SSR

Formularz-rekrutacyjny-SSR

Go Top