1. Pracownicy OWES posiadających akredytację na obszarze województw małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego.

Akredytację na obszarze realizacji projektu posiada obecnie 12 konsorcjów tworzonych przez 40 organizacji.

Do objęcia wsparciem planowanych jest 105 pracowników (84 kobiety, 21 mężczyzn), którzy chcą podnieść kwalifikacje w ramach oferowanego wsparcia.
 

Szczegółowi adresaci wsparcia zostaną określeni na etapie diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych, ale adresowane ono będzie w szczególny sposób do:

animatorów,

doradców biznesowych,

doradców ds. procesu integracyjnego,

doradców ds. uspołecznienia zadań publicznych i zamówień publicznych.

2. Kadra kierownicza OWES, która weźmie udział w 1 spotkaniu ogólnopolskim.