Projekt „Podniesienie Kompetencji Kadr OWES” realizowany jest w partnerstwie:

Lider:
• Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

Partnerzy:
•  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
•  Spółdzielnia Socjalna Równość z siedzibą w Krakowie

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.
 • Działanie nr „Działanie: 2.9 Rozwój ekonomii społecznej,
 • Poddziałanie nr naboru: POWR.02.09.00-IP.03-00-002/19
 • Instytucja pośrednicząca: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
 • Okres realizacji projektu: od: 2020-07-01 do: 2022-12-31
 • Całkowita wartość projektu: : 994 375,00 PLN
 • Wartość dofinansowania z UE: : 845 218,75 PLN

Cel:
Podniesienie kompetencji 100 pracowników Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) z obszaru województw małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego, w tym w zakresie standardów usług OWES i w zakresie przygotowania konsultantów OWES do wspierania podmiotów ekonomii społecznej w zakresie ubiegania się o zamówienia publiczne do 31.12.2022 roku.

Projekt „Podniesienie kompetencji kadr OWES z województw: śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego” nr POWR.02.09.00-00-0076/19

Podniesienie Kompetencji Kadr OWES

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

 • diagnoza potrzeb szkoleniowych i doradczych kadr OWES z 3 województw: małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego;
 • opracowanie programu oraz harmonogramu szkoleń i doradztwa dla całego projektu;
 • organizacja 12 modułów szkoleniowych (tematyka zostanie opracowana w oparciu o diagnozę potrzeb);
 • zindywidualizowane spotkania doradcze (250 h);
 • analiza efektów kształcenia wśród wszystkich uczestników projektu;
 • organizacja 4 branżowych spotkań makroregionalnych dla OWES z 3 województw;
 • organizacja ogólnopolskiego spotkania kierowników OWES z 5 makroregionów.

Do zadań realizowanych przez SSR należą:

 • organizacja 2 modułów szkoleniowych (tematyka: przygotowania konsultantów OWES do wspierania podmiotów ekonomii społecznej w ubieganiu się o zamówienia publiczne; doradztwo biznesowe)
 • doradztwo dla uczestników projektu indywidualne i grupowe – tematyka wynikająca z badania potrzeb i diagnozy uczestników
 • organizacja spotkań z doświadczonymi praktykami we wszystkich 6 modułach szkoleniowych dla pracowników OWES

 

aaaa.png