Spółdzielnia Socjalna Równość z siedzibą w Krakowie w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

ogłasza nabór na szkolenie wynikające z diagnozy potrzeb Uczestników Projektu w MODULE NR XVIII

„Metodyki zwinne w OWES – Scrum, Kanban i facylitacja”

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Forma spotkania: szkolenie będzie realizowane w formule ON-LINE.

Wymiar spotkania: 4 dni szkoleniowe po 5,5 godzin zajęć  

Terminy spotkań: 

21 – 22 VI 2023 – Poziom podstawowy – Metodyki zwinne- wprowadzenie

28 – 29 VI 2023 – Poziom rozszerzony – W jaki sposób facylitacja może wesprzeć zwinne zarządzanie projektami?

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od dnia ogłoszenia naboru do dnia 19 czerwca 2023 r. do godziny 12.00.

Szczegółowy harmonogram szkoleń:

Dzień I 21 VI 2023 – Platforma ZOOM

Co to znaczy podejście zwinne?

Godziny:

Temat

Czas trwania:

10:00-11:30

Wprowadzenie:

Agenda

Kontrakt

Przedstawmy się

Podejście zwinne czyli jakie?

1,5 h

11:30-11:45

Przerwa

15 min

11:45-13:15

Filozofia Agile – czym różni się od tradycyjnego podejścia w zarządzaniu projektami?

Geneza praktyk zwinnych

Manifest Agile

Pryncypia Agile

1,5 h

13:15-13:30

Przerwa

15 min

13:30-15:20

Najlepsze praktyki do wykorzystania:

Empiryzm

Samoorganizacja

Adaptacja

Zakończenie

1h 50 min

Dzień II 22 VI 2023 – Platforma ZOOM

Scrum jako przykład podejścia zwinnego

Czas

Temat

Czas trwania:

10:00-11:30

SCRUM jako przykład metodyki zwinnej

Scrum w 5 min (framework -główne założenia)

Role w Scrum (Scrum Master, Product Owner, Zespół Deweloperski)

Wydarzenia: Refinement, Planowanie, Review, Retrospective, Daily

Artefakty:

1,5 h

11:30-11:45

Przerwa

15 min

11:45-13:15

Omówienie praktyk i narzędzi wspierających Scrum

– z jakich rozwiązań możemy skorzystać w swojej pracy, otoczeniu? Część praktyczna.

1,5 h

13:15-13:30

Przerwa

15 min

13:30-15:30

Praktyczne wykorzystanie podejścia zwinnego

Scrum, Kanban

Zakończenie

2h

 Dzień III 28 VI 2023 – Platforma ZOOM

10.00 – 11.30

Wprowadzenie. Przedstawienie celów szkolenia i sposobu pracy. Ustalenie zasad pracy O co chodzi z tą facylitacją? Podstawy facylitacji.

1,5 h

11:30 – 11:45

Przerwa

15 min

11:45 – 13:15

Gdzie możemy wykorzystać facylitację? Czym facylitacja nie jest? Rola i zadania facylitatora.

1,5 h

13:15 – 13:30

Przerwa

15 min

13:30 – 15:30

Jak prowadzić efektywne spotkania? Na co zwrócić uwagę, aby zachęcić zespół do współpracy? Zakończenie

2 h

Dzień IV 29 VI 2023 – Platforma ZOOM

10:00 – 11:30

Wstęp. W jaki sposób pracuje grupa i jak ją wesprzeć w każdej z faz.

1,5 h

11:30 – 11:45

Przerwa

15 min

11:45 – 13:15

Jak wesprzeć zespół w podejmowaniu decyzji? Prezentacja i przećwiczenie narzędzi.

1,5 h

13:15 – 13:30

Przerwa

15 min

13:30 – 15:30

Sytuacje trudne w pracy zespołu. Podsumowanie szkolenia i zakończenie.

2 h

 

Prowadzący szkolenie:

Poziom podstawowy w dniach 21-22 VI 2023 – Katarzyna Dębiec-Adamczewska– doświadczony Scrum Master, praktyk zwinności w sektorze bankowym. Z zamiłowania trener/szkoleniowiec. Obecnie słuchaczka Szkoły Trenerów i Trenerek Komunikacji opartej na Empatii.

Poziom rozszerzony w dniach 28-29 VI 2023 – Izabela Szczepaniak – Wiecha – Trenerka warsztatu umiejętności psychospołecznych i treningu interpersonalnego rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (nr rekomendacji 510/2021).  W pracy z ludźmi interesuje ją obszar rozwoju umiejętności interpersonalnych. Wspiera osoby i zespoły w kryzysie. Dba o usłyszenie się osób będących w sytuacji konfliktu i wypracowanie porozumienia korzystnego dla obydwu stron. Ważne jest dla niej promowanie komunikacji opartej na empatii i szacunku, kontakcie z własnymi potrzebami i w dialogu z potrzebami drugiej strony.   Prowadzi warsztaty psychoedukacyjne, treningi interpersonalne i grupy rozwojowe oraz szkolenia dla firm, instytucji i organizacji pozarządowych. Obszary jej specjalizacji trenerskiej to: umiejętności komunikacyjne, rozwiazywanie konfliktów, budowanie relacji i współpracy w zespole, rozwój kompetencji trenerskich i facylitacyjnych.  Towarzyszy także osobom we wprowadzaniu zmian w ich życie osobiste i zawodowe poprzez spotkania indywidualne.

Uczestnik jest zobowiązany do udziału w całym spotkaniu!

Planowana liczba uczestników: max. 16 osób

ZASADA UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest zapoznanie się z Regulaminem zawierającym podstawowe warunki i zasady naboru oraz uczestnictwa w modułach szkoleniowych i doradztwie realizowanym przez Spółdzielnie Socjalną Równość w Krakowie oraz złożenie odpowiednich dokumentów rekrutacyjnych (pliki do pobrania znajdują się poniżej).

Weryfikacja formalna polega na sprawdzeniu:

1) czy Kandydat spełnia kryteria kwalifikowalności grupy docelowej;

2) czy Kandydat pracuje na stanowisku/w instytucji/pełni funkcję/wykonuje zadania wskazane w Informacji o naborze na dany moduł szkoleniowy

3) czy Formularz jest zgodny ze wzorem zamieszczonym w Informacji o naborze na dany moduł szkoleniowy/doradztwo

4) czy formularz jest kompletny (tj. wypełniono wszystkie wymagane pola zgodnie z instrukcją, uzupełniono wymagane podpisy, dołączono wszystkie wymagane załączniki – jeśli dotyczy).

Weryfikacja formalna Formularza dokonywana jest wg formuły „0-1: spełnia-nie spełnia”.

Weryfikacja merytoryczna Formularza polega m.in. na ocenie adekwatności danej formy wsparcia do wykonywanych obowiązków służbowych (zakresu czynności/zajmowanego stanowiska/pełnionej funkcji), indywidualnego uzasadnienia potrzeby wzięcia udziału, a także zaangażowania w doskonaleniu zawodowym (w tym naborze kryterium punktowane w skali „0-6” pkt);

W tym naborze kwalifikowane będę w pierwszej kolejności osoby, które nie brały udziału w poprzednich spotkaniach szkoleniowych!!

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od dnia ogłoszenia naboru do dnia 19 czerwca 2023 r. do godziny 12.00.

O uczestnictwie w projekcie decyduje wynik formalnej i merytorycznej oceny zgłoszeń, w rezultacie której zostanie utworzona lista rankingowa uczestników. Dokumenty złożone po terminie będą rozpatrywane tylko w sytuacji dostępności wolnych miejsc na szkolenie.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną poinformowane o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.

Spółdzielnia Socjalna Równość zastrzega sobie możliwość zakończenia lub przerwania naboru na szkolenie w przypadku otrzymania zgłoszeń przekraczających o 50% liczbę miejsc na spotkanie.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą elektroniczną w formie skanu na adres: biuro@spoldzielniarownosc.pl

UWAGA!

Osoby, które dotychczas brały udział w szkoleniach lub doradztwie organizowanych przez Spółdzielnię Socjalną Równość z siedzibą w Krakowie lub przez pozostałych partnerów projektu, wypełniają jedynie części  I – III.

 

 

 
 

 

Go Top